Cirkevná základná umelecká škola

Výberové konanie na riaditeľa Cirkevnej základnej umeleckej školy

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Rožňava, ako zriaďovateľ školy, zastúpená štatutárnym zástupcom Mons. Stanislavom Stolárikom, rožňavským biskupom v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s §5 ods. …

Regionálne prehliadky Pódium mladých umelcov a Paleta mladých umelcov v roku 2021

Je peknou tradíciou, že základné umelecké školy z regiónov Novohrad, Malohont, Gemer a Horehronie pravidelne organizujú umeleckú prehliadku s názvom Pódium mladých umelcov. Keďže nás ale situácia s epidémiou na čas donútila vzdať sa takýchto podujatí, našli sme riešenie vo forme spoločného online videokoncertu. Je pekným dôkazom toho, že hoci …

Prijímacie skúšky a zápis na školský rok 2021/2022

Cirkevná základná umelecká škola oznamuje všetkým záujemcom o štúdium v školskom roku 2021/ 2022, že zápis v odboroch: hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný sa uskutoční 15. a 16. júna 2021 osobne v priestoroch školy, alebo online formou na web stránke školy. Stačí, ak vyplníte formulár na prihlásenie a my Vás …

Obnovenie prezenčného vyučovania vo všetkých odboroch

    S radosťou  oznamujeme všetkým našim žiakom a rodičom, že na základe zaradenia okresu Lučenec do I. stupňa varovania Covid automatu pre školy a školské zariadenia, dňom 10.05.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie vo všetkých (už aj skupinových) odboroch a predmetoch. Podmienkou účasti žiaka na vyučovaní je vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti. …

Obnovenie individuálneho vyučovania

Cirkevná základná umelecká škola oznamuje rodičom a žiakom, že dňom 26. apríla 2021 obnovuje  prezenčné vyučovanie individuálnych odborov (okrem predmetov spev a hra na dychové nástroje) vo všetkých ročníkoch štúdia. Podmienkou pre prezenčné vyučovanie je : v prípade žiakov vo veku 1. stupňa : čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívnom …

Modernejšie učebne pre našich malých- veľkých umelcov vďaka projektu Renovabis

  Žijeme v dobe, ktorá na nás kladie rôzne, veľakrát nečakané požiadavky.  A aj vďaka momentálnej covidovej situácii si v našej Cirkevnej základnej umeleckej škole čoraz viac uvedomujeme, že hoci umenie  je darom od Pána a vecou hlavne srdca a vytrvalosti, technika nám aj v tejto oblasti môže veľmi výrazne …

Marec bol mesiacom knihy aj u nás

Marec sa nazýva aj mesiacom kníh. Určite ste už o tom veľakrát počuli, ale viete, prečo je to vlastne tak? Možno ste sa nad tým nikdy nezamýšľali, ale čítanie nebolo vždy také samozrejmé, ako je dnes. V terajšej dobe ho považujeme za základnú- nevyhnutnú znalosť- veď už malým prváčikom sa …

Súťaž v umeleckom prednese

Umelecký prednes bol už v dávnych dobách na našom území súčasťou školskej prípravy, sprevádzal spoločenské, kultúrne aj rodinné udalosti (rozlúčka so zosnulými) nielen vyšších a intelektuálnych vrstiev. Prvý záznam o verejnom prednese máme z roku 1594 z Kláštora pod Znievom. V časoch národného obrodenia bernolákovci a štúrovci recitovali na rôznych …

Obnovenie individuálneho vyučovania

Vážení rodičia! Na základe rozhodnutí ministra školstva a zriaďovateľa, Cirkevná základná umelecká škola dňom 08. 02. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov vo veku 1.-4. ročníka ZŠ v individuálnej forme štúdia okrem predmetov spev a hra na dychové nástroje.  Výučba starších žiakov a skupinové vyučovanie v hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a …